Menu

Vyhledávání

Zák.č.106/1999Sb.

Povinně zveřejňované informace ( ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím)

Seznam hlavních dokumentů

1. Úplný název povinného subjektu
Obec Přední Výtoň

2. Důvod a způsob založení
Právní postavení Obce Přední Výtoň jako obce, územního samosprávního celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce
Starosta obce
Obecní úřad

4. Kontaktní spojení
Obec Přední Výtoň, Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod
Telefon: 380735924
E-mail:
info@prednivyton.cz
Oficiální webové stránky:
www.prednivyton.cz
Datové schránky - IDDS: sycbupv

5. Případné platby můžete poukázat
Obec Přední Výtoň, Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0581672349/0800

6. IČ:
00246085

7. DIČ:
CZ00246085

8. Dokumenty
rozpočet, hospodaření obce ,

9. Žádosti a informace

•1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

•2. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

•3. Z žádosti musí být zřejmé:

•a. kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

•b. že je určena úřadu

•c. že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

•4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

•5. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle písmene b/a c /a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schrány musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

•1. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

•2. Písemná žádost je podávána na adresu: Obecního úřadu Přední Výtoň, Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně úřadu /viz výše uvedená adresa/, pomocí datové schránky nebo na e-mail úřadu info@prednivyton.cz (žádost musí být podepsana zaručeným elektronickým podpisem).

•3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odst. 3 předchozí části /viz 9. Žádosti o informace/ postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.

•4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne úřad o odmítnutí žádosti.

•5. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti úřadu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, úřad sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

•6. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

•a. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleně od úřadovny vyřizující žádost

•b. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

•c. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace /odst. 5 v této části - 10. Příjem žádosti a dalších podání/.

•7. Úřad neposkytne informace v případech stanovených v § 7 - 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. O tom vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené v odst. 5 této části /viz 10. Příjem žádosti a dalších podání/. Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: Označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů, dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.

•8. Rozhodnutí není úřad povinen vydat v případě, že není zřejmé, komu je žádost určena nebo kdo ji činí /odst. 3, předchozí část - viz 9. Žádosti o informace/. Rovněž tak není povinen vydat rozhodnutí, jestliže se žádané informace nevztahují k jeho působnosti. V takovém případě žádost odloží a o této skutečnosti uvědomí žadatele do sedmi dnů od podání žádosti.

Postup dle odst. 3 - 8 v této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemně.

•9. Úhrada nákladů za poskytnutí informací- Sazebník poplatků.

11. Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese: Obecní úřad Přední Výtoň, Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání se dále uvede, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, úřad odvolání odloží.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace /dále jen „Stížnost"/ může podat žadatel,

•1. který nesouhlasí s vyřízením žádostí odkazem na zveřejněnou informaci,

•2. kterému po uplynutí lhůty podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/ nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

•3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

•4. který nesouhlasí s výší úhrady, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

•1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. d nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím,

•2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V dalším se postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

12. Návody pro řešení životních situací
Řešíme průběžně na obecním úřadě podle konkrétních situací a v souladu s platnými právními předpisy - informace na portálu veřejné správy.

13. Nejdůležitější předpisy
Obecně závazné vyhlášky a nařízení Obce Přední Výtoň. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

15. Licenční smlouvy
Vzor návrhu licenční smlouvy. Výhradní licence zatím nebylo nutné poskytovat. Smlouva ke stažení v PDF dokument
.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Výroční zpráva za rok .2014 2013, 201220112010